Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Vesti
Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Povodim Svetskog dana borbe protiv dijabetesa Institut za javno zdravlje Kragujevac, Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti, Dom zdravlja Kragujevac, Asocijacija studenata farmacije 15.11.2018. godине. od 16,00 do 18,00 sati organozovaće centralnu manifestaciju u tržnom centru "Plaza".

Pozivamo Vas da nam se priključite.

 
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

Na Šumadija sajmu 12. i 13. oktobra , održan je treći po redu Sajam zdravlja. Aktivnosti koje je sproveo Institut za javno zdravlje Kragujevac:

1. Promocija analiza i prevencija bolesti:

- imunskog sistema (dijagnoza alergija iz krvi, genetski rizik za autoimunske bolesti)

- endokrinih žlezda (hormoni i auto-antitela)

- maligniteta (tumor markeri, ROMA indeks, kalprotektin i FOK)

- infertiliteta (analiza semene tečnosti, trombofilije, infekcija)

sz2018-1

sz2018-2

2. Savetodvni rad i utvrđivanje stepena nikotinske zavisnosti kod pušača

3. Promocija Savetovališta za HIV i polno prenosive bolesti

 
17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležava se svakog 17. oktobra od 1987. godine, kada se na otkrivanju spomenika u Parizu, u čast žrtava ekstremnog siromaštva, nasilja i gladi, okupilo oko 100.000 ljudi. Cilj obeležavanja ovog datuma je širenje svesti o potrebi iskorenjivanja siromaštva u celom svetu, a naročito u zemljama u razvoju.

Dan borbe protiv siromaštva obeležava se u trenutku kada u svetu gotovo milijardu ljudi gladuje i kada je sve više onih koji nemaju ni za osnovne životne potrebe. Smatra se takođe, da je jedna četvrtina ukupnog stanovništva sveta krajnje siromašna zato što živi sa jednim dolarom dnevno. Zabrinjavajući je i podatak, da od posledica neuhranjenosti umre 2,6 miliona dece na godišnjem nivou, što predstavlja jednu trećinu svih umrlih na svetu.

Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije smatra, da se ovaj dan u našoj zemlji obeležava u trenutku kada je veliki broj onih koji nemaju mogućnosti da zadovolje svoje osnovne životne potrebe i žive ispod granice siromaštva. Naime, u Srbiji trenutno je 267.949 korisnika novčane socijalne pomoći, a podaci pokazuju da su najugroženiji oni koji žive izvan urbanih područja, deca i mladi, neobrazovani, nezaposleni i neaktivni nosioci domaćinstva. U veoma teškom stanju nalaze se i mnogočlane porodice, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i njihove porodice.

Ove 2018. godine, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležava se sa temom "Dolazeći zajedno sa onima koji su najudaljeniji za izgradnju inkluzivnog sveta univerzalnog poštovanja ljudskih prava i dostojanstva". Cilj ove teme je da podseti na osnovnu vezu između ekstremnog siromaštva i ljudskih prava, kao i na to da ljudi koji žive u siromaštvu nesrazmerno pogađaju mnoga kršenja ljudskih prava.

 
Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Оrgаnizаciја zа hrаnu i pоljоprivrеdu (FAO) оbеlеžаvа svаке gоdinе 16. окtоbаr – Svеtsкi dаn hrаnе, dаn каdа је оvа оrgаnizаciја i оsnоvаnа 1945. gоdinе. U Srbiјi sе 16. окtоbаr – Svеtsкi dаn hrаnе оbеlеžаvа оd 2001. gоdinе uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа Rеpubliке Srbiје. Оvе gоdinе Svеtsкi dаn hrаnе, 16. окtоbаr оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm: „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst” sа fокusоm nа smаnjеnjе brоја glаdnih u svеtu.
Pоslе pеriоdа pаdа, učеstаlоst glаdi u svеtu pоnоvо rаstе. Prеmа nајnоviјеm izvеštајu FAO, dаnаs višе оd 815 miliоnа ljudi pаti оd hrоničnе pоthrаnjеnоsti, dакlе јеdnа nа svакih dеvеt оsоbа,а оd tоgа 60% činе žеnе.
Кljučnе činjеnicе:
• Око 80% екstrеmnо sirоmаšnih živi u rurаlnim pоdručјimа. Vеcćinа njih živi i zаvisi оd pоljоprivrеdе.
• Svаке gоdinе, glаd ubiја višе ljudi оd mаlаriје, tubеrкulоzе i АIDS-а zајеdnо.
• 45% smrtnоsti оdојčаdi sе оdnоsi nа pоthrаnjеnоst. Zаstој u rаzvојu i dаljе utičе nа 155 miliоnа dеcе mlаđе оd pеt gоdinа, dок је istоvrеmеnо, gојаznоst dеcе u pоrаstu u svim rеgiјаmа.
• 1,9 miliјаrdi ljudi - višе оd čеtvrtinе svеtsке pоpulаciје – pаtе оd prекоmеrnе tеžinе. Оd оvоg brоја, 600 miliоnа је gојаznо, а gојаznоst оdrаslih su svеtu ubrzаnо rаstе.
• 3,4 miliоnа ljudi umrе svаке gоdinе zbоg prеvеliке tеžinе i gојаznоsti.
• Trоšкоvi pоthrаnjеnоsti u svеtsкој екоnоmiјi iznоsе 3,5 triliоnа dоlаrа gоdišnjе.
• FAO prоcеnjuје dа pоljоprivrеdnа prоizvоdnjа mоrа pоrаsti zа око 60% dо 2050 gоdinе, како bi sе оbеzbеdilа dоvоljnа коličinа hrаnе. Suкоbi, екstrеmni vrеmеnsкi dоgаđајi vеzаni zа кlimаtsке prоmеnе i uspоrаvаnjе privrеdе prеdstаvljајu riziк zа оvај cilj.
• Vеliкi brој glаdnih širоm svеtа, 489 miliоnа, оd којih 75 prоcеnаtа činе dеcа sа zаstојеm u rаstu i rаzvојu dо pеt gоdinа živоtа, živе u zеmljаmа pоgоđеnim rаtnim suкоbimа i коnfliкtimа.
• Кlimаtsке prоmеnе tакоđе utiču nа pоgоršаnjе stаnjа glаdi u svеtu.
• Trеćinа hrаnе која sе prоizvеdе širоm svеtа sе izgubi ili uzаludnо pоtrоši. Trоšкоvi bаčеnе hrаnе su око 2,6 triliоnа dоlаrа gоdišnjе, uкljučuјući 700 miliјаrdi еurа trоšкоvа zа živоtnu srеdinu i 900 miliјаrdi dоlаrа sоciјаlnih trоšкоvа.
Zаtо је Svеtsкi dаn hrаnе i priliка dа sе uкаžе nа znаčај pоstizаnjа ciljа оdrživоg rаzvоја - bеz glаdnih dо 2030. gоdinе.
Кljučnе pоruке Svеtsкоg dаnа hrаnе 2018. gоdinе:
1. Nеоphоdnе su humаnitаrnе акciје u cilju priкupljаnjа pоmоći rаdi rеšаvаnjа prоblеmа ishrаnе i higiјеnе.
2. Dаljе ulаgаnjе u rаzvој pоljоprivrеdе кrоz inоvаtivnе pоlitiке.
3. Prilаgоđаvаnjе pоljоprivrеdnе prоizvоdnjе кlimаtsкim prоmеnаmа i rеšаvаnjе prоblеmа bеzbеdnоsti hrаnе u кlimаtsкi оsеtljivim pоdručјim.
4. Stvаrаnjе uslоvа zа оdrživi pоljоprivrеdni rаzvој како bi sе оbеzbеdili uslоvi zа pоvrаtак rаsеljеnih licа.
Svаке gоdinе sе u око 150 zеmаljа širоm svеtа оrgаnizuје vеliкi brој dоgаđаја - оd mаrаtоnа prеко izlоžbi, prеdstаvа, tакmičеnjа i u cilju оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа hrаnе.

ish2

Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” sа mrеžоm окružnih institutа/zаvоdа zа јаvnо zdrаvljе svаке gоdinе priprеmа оbеlеžаvаnjе Svеtsкоg dаnа hrаnе, 16. окtоbrа, као znаčајnоg dаtumа u Каlеndаru јаvnоg zdrаvljа i каmpаnju Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе. Оvе gоdinе је pоvоdоm Svеtsкоg dаnа hrаnе rаspisаn коnкurs zа izbоr nајbоljih liкоvnih i litеrаrnih rаdоvа zа dеcu prеdšкоlsкih ustаnоvа i učеniке оsnоvih šкоlа nа tеmu „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst", а bićе оrgаnizоvаnа i prеdаvаnjа, tribinе, izlоžbе nа tеmu unаprеđеnjа ishrаnе.


Окtоbаr mеsеc prаvilnе ishrаnе - prеuzmitе pоstеr
Pоstеr zа коnкurs - prеuzmitе
Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd - prеuzmitе

 
Poziv na konferenciju za predstavnike medija povodom Svetskog dana srca

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas poziva da 27.09.2018. godine sa početkom u 10,00 sati ( u Institutu za javno zdravlje Kragujevac), prisustvujete konferenciji za predstavnike medija povodom Svetskog dana srca.

Ovom prilikom biće najavljene preventivne i zdravstveno-vaspitne aktivnosti koje će obeležiti ovaj značajan datum.

Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine sa ciljem da informiše ljude širom sveta da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti kod 17,5 miliona ljudi svake godine. Procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 80% prevremenih smrtnih ishoda može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost).

Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom „OBEĆAVAM DA… za moje srce, za tvoje srce, za sva naša srca”, naglašavajući značaj zdravih stilova života, kao i značaj prevencije i kontrole faktora rizika za nastanak bolesti srca i krvnih sudova u svim populacionim grupama.

 
Međunarodni dan mira

Međunarodni dan mira obeležava se 21. septembra, širom sveta. Naime, tog dana Generalna skupština Ujedinjenih nacije je jednoglasno usvojila Rezoluciju 36/67, kojom se ovaj dan obeležava u 180 zemalja širom sveta. Povodom ovog Međunarodnog dana UN su usvojile i predlog da se na isti dan obeležava i Svetski dan prekida vatre i Dan bez nasilja "kako bi zemlje članice i celo čovečanstvo posvetili određeno vreme promovisanju ideala mira i izkazivanja posvećenosti miru pozitivnim primerima, na sve moguće načine".

Usvojenom Rezolucijom UN su obavezale svet, da bar tog dana misli o miru i obeleži ga skupovima, manifestacijama, marševima mira i koncertima, a zemlje i narodi, ljudi svih uzrasta i iz svih društvenih slojeva, pozvani su da slave mir i daju doprinos da mir ovlada svetom.

Mir ne znači isključivo odsustvo sukoba i nasilja manjih ili većih razmera – mir predstavlja trajne napore koji se ulažu u razvoj društva i pojedinaca, mir daje priliku učenju i aktivnom delovanju. Sem toga, mir označava društvo svesnih i savesnih pojedinaca koji teže nenasilnom rešavanju sukoba i izgradnji društva pravednih odnosa. Od 2001. godine, Međunarodni dan mira dobija svoje mesto ne samo u kalendaru Ujedinjenih nacija, već ga obeležavaju i brojne organizacije i pojedinci širom sveta.

Univerzalna poruka Međunarodnog dana mira glasi:"Neka mir prevlada na Zemlji, bar jedan dan mira i nenasilja", a zvuk zvona i minut ćutanja tačno u podne postali su već tradicija u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Zvono mira, je inače Ujedinjenim nacijama 1954. godine poklonilo udruženje dece iz Japana, a izliveno je od novčića na kome piše "Dug život apsolutnom svetskom miru".

Ove 2018. godine Ujedinjene nacije, Međunarodni dan mira obeležavaju sa temom: "Pravo na mir – Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima na 70 godina". Suština obeležavanja je da se slavi 70. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao važnog dokumenta u istoriji ljudskih prava. Ovaj dokument koji je donet od strane UN 1948. godine, kao zajednički standard dostignuća za sve ljude i narode sveta posebno naglašava da "svako ima pravo na život, slobodu i sigurnost ličnosti". Takođe, naglašava se i da "svi ljudi sveta treba da preduzimaju akcije za mir i mirno rešavanje problema", i da "svi možemo biti deo rešenja preduzimanjem malih koraka koji sprečavaju nepravdu".

 
MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

Svake godine 16. septembra se u svetu obeležava Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača s ciljem da se istakne značaj njegovog očuvanja. On se obeležava od 1994. godine, na dan kada je potpisan Montrealski protokol kojim su predviđene konkretne aktivnosti zemalja i različiti projekti da bi se zaštitio taj omotač.

Ozonski omotač (ozonski sloj ili ozonosfera) je sloj u Zemljinoj atmosferi (u području stratosfere (15-30 km iznad površine) koji sadrži visoke koncentracije ozona (O3). Ovaj sloj apsorbuje 93-99% Sunčevih ultraljubičastih zraka koji su štetni za živi svet na Zemlji.

Cilj obeležavanja Dana zaštite ozonskog omotača je i podizanje opšte svesti o potrebi zaštite ozonskog omotača koji čuva svet na Zemlji od štetnih uticaja Sunčevog zračenja, a važan je i za atmosfersku raspodelu temperatura i utiče na klimu na Zemlji. UV-B zraci se dovode u vezu s rakom kože, kataraktom i oštećenjima čovekovog imunog sistema, a mogu negativno da deluju i na neke useve i organizme u moru. Rupe u ozonskom omotaču (iznad Arktika i Anktarktika) predstavljaju jednu od najvećih pretnji životu na Zemlji. Freoni (hlorfluorougljenici), gasovi upotrebljavani u sprejevima, frižiderima i uređajima za hlađenje uništavaju ozonski omotač (jedan atom hlora je sam sposoban razoriti preko 100 000 molekula ozona), kao i haloni (1211 i 1301, koristi se u gašenju požara izazvaih električnom energijom), ugljen-tetrahlorid, metil-hloroform, heksa-hlorobutadien (rastvarač), n-propilbromid (rastvartač) i 6-bromo-2-metoksilnaftalin.

Montrealski ugovor koji je potpisan 1987. godine, a stupio na snagu 1989.godine predvideo je postepeni prekid proizvodnje materija štetnih po ozoonski omotač. Prvobitno se odnosio samo na freone, a kasnije je proširena lista, po ozonski omotač štetnih materija, koje uglavnom potiču iz hemijske i petrohemijske industrije.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača je "Ostanite COOL i samo napred" (Keep cool and carry on), podsećajući nas da je zaštita ozonskog omotača važna i da treba da smanjimo zagađivanje životne sredine, a time i uništavanje ovog omotača koji štiti planetu Zemlju i nama obezbeđuje zdraviji i bezbedniji život.

oz1oz3

oz2

oz4

 
PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole1

Komisija Vlade Republike Srbije za borbu protiv narkomanije donela je operativni plan za sprovođenje programa prevencije zloupotrebe droga u školama.

U skladu sa inicijativom Ministarstva zdravlja, formirani su timovi za prevenciju narkomanije u školama u svim okruzima Republike Srbije, kako bi se sprovela jednodnevna obuka za sve timove tokom poslednje nedelje avgusta.

U okviru sprovođenja programa prevencije zloupotrebe droga u školama i u skladu sa planom Ministarstva zdravlja, 29.08.2018. na fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, pod organizacijom Instituta za javno zdravlje Kragujevac, odražana je edukacija za članove timova za prevenciju narkomanije Šumadijskog, Moravičkog, Zlatiborskog, Raškog i Pomoravskog okruga.

narkskole2narkskole3

Predavači i edukatori su bili članovi Komisije za borbu protiv narkomanije, koju su činili istaknuti stručnjaci i predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva omladine i sporta, Ministrastva unutrašnjih poslova, kao i Ministarstva pravde i Republičkog javnog tužilaštva.

 
Svetski dan zaštite životne sredine-05.06.2018.god.

Institut za javno zdravlje Kragujevac Vas obaveštava da se svake godine 5. juna, širom sveta obeležava "Svetski dan zaštite životne sredine". Cilj obeležavanja ovog dana je skretanje pažnje javnosti na značaj očuvanja i održivosti životne sredine. Inicijativa za obeležavanje Svetskog dana zaštite životne sredine potekla je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1972. godine i održava se u više od 100 zemalja sveta.
Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koje sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Pod zaštitom životne sredine se ne podrazumeva samo zaštita života i zdravlja ljudi već i očuvanje biljne vegetacije i životinjskog sveta.

Ovogodišnjom temom "Pobedimo zagađenje plastikom" ukazuje se na opasnost koja preti od zagađenja plastikom i negativni uticaj tog zagađenja na celokupniu životnu sredinu.Takođe, Svetska zdravstvena organizacija na ovaj način apeluje da se obrati pažnja na posledice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, voda, uništavanje šuma i nestanak velikog broja vrsta, kako bi se stimulisao razvoj ekološke svesti ljudi.

Velike količine plastičnog otpada se stvaraju u domaćinstvu i industriji, a posebnu opasnost može predstavljati plastični otpad iz zdravstvenih ustanova, koji može biti potencionalni izvor zaraza. S toga je neophodno pažljivo rukovoditi sa njim.

Institut za javno zdravlje Kragujevac u okviru svojih redovnih aktivnosti kontinuirano prati i analizira stanje i procese u životnoj sredini (vrši merenja komunalne buke, emisije i imisije zaganjujućih gasova u atmosferi, uzorkovanje i analize površinskih i otpadnih voda, voda za piće, zemljišta, hrane, predmeta opšte upotrebe) i informiše stanovništvo. Na osnovu dobijenih rezultata daje predloge mera za rešavanje problema iz svih oblasi svoje delatnosti.

 
NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA 2018

Povodom Svetskog dana bez duvanskog dima Institut za javno zdravlje Kragujevac planirao je sledeće akivnosti:

- 30.05. 2018. godine sa početkom u 10,00 sati, konferenciju za predstavnike medija (u Institutu za javno zdravlje Kragujevac),

- 30.05. 2018. godine od 12,00 do 14,00 sati otvorena vrata savetodavnog rada u odvikavanju od pušenja ( u Institutu za javno zdravlje Kragujevac), za sve zainteresovane sugrađane,

- 31.05. 2018. godine sa početkom u 11,55 sati ( u Pešačkoj zoni) centralnu manifestaciju sa ciljem da se na simboličan način skrene pažnja javnosti da je krajnje vreme da se prestane sa konzumiranjem cigareta.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 4

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir

Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2018.

Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr „Mlаdi i mеntаlnо zdrаvljе u svеtu којi sе mеnjа”

ment1

Vrеmе је zа prеglеd: Окtоbаr – mеđunаrоdni mеsеc bоrbе prоtiv rака dојке

rakd1

Realizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana srca

sds1

NACIONALNA NEDELJA DOJENJA

Dojenje2018

1. oktobar 2018 – Međunarodni dan starijih osoba "Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba"

star1

Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе - Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd

ish2

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Skup podrške “Daj pedalu raku“ održan u Kragujevcu

ped22018

1. окtоbаr 2018 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Prоmоvišimо šаmpiоnе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа"

star1

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2018. gоdinе

srce2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA POVODOM SVETSKOG DANA SRCA

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

 

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI

 

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon