Naši sertifikati

Logo akreditacija

IQNet certification-120Q-1644-IVR-IZJZKG-120 


  znanje-znaci

Naši prijatelji

mreza1

rs-ministarstvo-zdravlja

hemofarm

Naši prijatelji u zajednici

medf-logo

grad-kragujevac

jazas-krag 

crveni-krst-krag

 donatori 

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu učestvuje u sistemu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju u oblasti zdravstva i odgovoran je za sprovođenje programa statističkih istraživanja na teritoriji Šumadijskog okruga. Ove zadatke ostvaruje praćenjem podataka o vitalnim događajima u stanovništvu, rada svih nivoa zdravstvene zaštite, morbiditeta registrovanog u ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, ažuriranjem baza podataka o zdravstvenim resursima (oprema, kadrovi, prostor).

Rezultat rada Centra daje osnovu za planiranje i menadžment u zdravstvu, procenu efikasnosti i kvaliteta sistema zdravstvene zaštite.

U pogledu zdravlja populacije, omogućuje se sagledavanje parametara zdravstvenog stanja stanovništva i identifikacija zdravstvenih rizika praćenjem incidence vodećih masovnih nezaraznih oboljenja, što je osnova za adekvatno planiranje programa njihove prevencije.

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu je jedan od učesnika programa razvoja jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema u Srbiji.

Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu sastoji se od dva odeljenja i to: Odeljenja biostatistike i poslove kontinuirane medicinske edukacije - KME i Odeljenje za informatiku.

Odeljenje biostatistike i poslove kontinuirane medicinske edukacije – KME obavlja poslove kontinuiranu medicinsku edukaciju za zdravstvene radnike i saradnike iz oblasti javnog zdravlja. Programi su u formi: kurseva, pisanih testova i on-line testova.

Odeljenje za informatiku učestvuje u planiranju i razvoju informacionog sistema Instituta. Stara se o pripremi, obradi i evidenciji podataka za usluge koje Institut vrši za potreba Instituta za javno zdravlje Srbije, nadležnih ministarstava, potrebe Republickog fonda za zdravstveno osiguranje i potreba tržišta. Organizuje arhiviranje elektronskih podataka, zaštitu istih i kontrolu neovlašćenog korišćenja.

IZVEŠTAJI U OBLASTI ZDRAVSTVA

U skladu zakonskom regulativom: ZAKON O STATISTIČKIM ISTRAŽIVANjIMA ("Sl. glasnik RS", br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005). ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA  ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 106/2015) i "Program statističkih istraživanja u oblasti zdravstva", za period 2001-2005. godine Institut za javno zdravlje Kragujevac je centar za statističku obradu podataka iz oblasti zdravstva na nivou Šumadijskog okruga.

Podaci se prikupljaju kroz mrežu zdravstvenih ustanova Šumadijskog okruka (7 domova zdravlja, 3 stacionarne zdravstvene ustanove, 2 apoteke, Zavod za stomatologiju i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Zastava) i analiziraju u Centrima za informatiku i biostatistiku u zdravstvu. Podaci su dostupni svim relevantnim subjektima shodno zakonskoj regulativi.

Pored toga, Centar za informatiku i biostatistiku u zdravstvu, prikuplja podatke po svakom zahtevu od strane Instituta za javno zdravlje Srbije i Ministarstva zdravlja i obrađuje ih za potrebe dalje analize i odlučivanja.

ZBIRNI PERIODIČNI IZVEŠTAJI U OBLASTI ZDRAVSTVA

1. Primarna zaštita

 1. Izveštaj službe opšte medicine i specijalističkih službi
 2. Izveštaj službe medicine rada
 3. Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu predškolske dece
 4. Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine
 5. Izveštaj o sistematskim i kontrolnim pregledima
 6. Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu žena
 7. Izveštaj službe za borbu protiv tuberkuloze
 8. Izveštaj službe za kožno-venerične bolesti
 9. Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba
 10. Izveštaj službe za rehabilitaciju
 11. Izveštaj službe za transfuziju krvi
 12. Izveštaj službe o zdravstvenom vaspitanju
 13. Izveštaj o laboratorijama
 14. Izveštaj o radu polivalentne patronaže
 15. Izveštaj službe o stomatološkoj zaštiti predškolske i školske dece
 16. Izveštaj službe hitne medicinske pomoći

2. Izveštaji na osnovu zakona o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije

 1. Izveštaj o kućnoj nezi i lečenju
 2. Izveštaj o deci ometenoj u psihofizičkom razvoju
 3. Izveštaj o radnicima obolelim od profesionalnih bolesti
 4. Izveštaj o stanju registrovanih bolesnika obolelih od bolesti većeg socio-medicinskog znacaja

3. Ostali izveštaji

 1. Izveštaj o povredama na radu
 2. Izveštaj o organizacionoj strukturi i kadrovima
 3. Izveštaj o radu bolničko-stacionarnih ustanova (kadar i postelje)

INDIVIDUALNI IZVEŠTAJI U OBLASTI ZDRAVSTVA

 1. Izveštaj o hospitalizaciji (izveštaji o lečenim, povređenim, rehabilitovanim)
 2. Prijava rođenja
 3. Prijava prekida trudnoće
 4. Potvrda smrti

Uputstva za popunjavanje izveštaja:

 1. Izveštaj o hospitalizaciji
 2. Prijava rođenja
 3. Potvrda o smrti

Centar ažurira podatake o organizacionoj strukturi, opremi i kadrovima u zdravstvenim ustanovama sa teritorije Šumadijskog okruga u cilju unapređenja sistema praćenja podataka o resursima zdravstvenog sistema. Zdravstvene ustanove dostavljaju podatke na sledećim obrascima:

 1. Prijava - odjava zaposlenog u zdravstvenoj ustanovi
 2. Zbirni izveštaj o zaposlenim u zdravstvenoj ustanovi
 3. Zbirni izveštaj o medicinskoj opremi od nacionalnog interesa u zdravstvenoj ustanovi

MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJA BOLESTI - MKB

 1. Dеsеtа rеviziја mеđunаrоdnе кlаsifiкаciје bоlеsti - Кnjigа 1 - Tаbеlаrnа listа
 2. Dеsеtа rеviziја mеđunаrоdnе кlаsifiкаciје bоlеsti - Кnjigа 2 - Priručniк zа upоtrеbu
 3. Dеsеtа rеviziја mеđunаrоdnе кlаsifiкаciје bоlеsti - Кnjigа 1 - Tаbеlаrnа listа (xls)

Za informacije Vam je dostupan broj telefona : 034/504-533

Možete nam se obratiti svakog radnog dana od 07 do 14h.

Osoba za kontakt: načelnik centra  Prof. dr Sanja Kocić

Brinemo o vašem zdravlju

  Uzivotu-cir

Najava manifestacije povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa

Svеtsкi dаn diјаbеtеsа 2018.

Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC NA SAJMU ZDRAVLJA

17. oktobar 2018. – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svеtsкi dаn mеntаlnоg zdrаvljа, 10. окtоbаr „Mlаdi i mеntаlnо zdrаvljе u svеtu којi sе mеnjа”

ment1

Vrеmе је zа prеglеd: Окtоbаr – mеđunаrоdni mеsеc bоrbе prоtiv rака dојке

rakd1

Realizovane zdravstveno-vaspitne aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana srca

sds1

NACIONALNA NEDELJA DOJENJA

Dojenje2018

1. oktobar 2018 – Međunarodni dan starijih osoba "Promovišimo šampione ljudskih prava starijih osoba"

star1

Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе - Коnкurs zа litеrаrni sаstаv i liкоvni rаd

ish2

Svеtsкi dаn hrаnе i Окtоbаr – mеsеc prаvilnе ishrаnе „Prаvilnа ishrаnа – ulаgаnjе u budućnоst”

ish1

Skup podrške “Daj pedalu raku“ održan u Kragujevcu

ped22018

1. окtоbаr 2018 – Mеđunаrоdni dаn stаriјih оsоbа "Prоmоvišimо šаmpiоnе ljudsкih prаvа stаriјih оsоbа"

star1

Svеtsкi dаn srcа – 29. sеptеmbаr 2018. gоdinе

srce2018

POZIV NA KONFERENCIJU ZA PREDSTAVNIKE MEDIJA POVODOM SVETSKOG DANA SRCA

MEĐUNARODNI DAN MIRA

18 Int Day of Peace 

ALZHAJMEROVA BOLEST

alc1

MEDJUNARODNI DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA

oz2

PREVENCIJA NARKOMANIJE U ŠKOLAMA - EDUKACIJA TIMOVA

narkskole2

Izveštaj: Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018-2

Međunarodni dan mladih -Siguran prostor za mlade-

mladi2018

Svеtsка nеdеljа dојеnjа 1–7. аvgust 2018. gоdinе i Nаciоnаlnа nеdеljа prоmоciје dојеnjа 1–7. окtоbаr 2018. gоdinе

„Dојеnjе – tеmеlj živоtа”

Dojenje2018

Svеtsкi dаn hеpаtitisа, 28. јul 2018. gоdinе

hep2018-1 hep2018-2

Obeležen "Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge"

drog11

SAVETI ZA POSTUPANJE STANOVNIŠTVA TOKOM LETNJIH MESECI

termometar 

Vекtоrsке zаrаznе bоlеsti

vekt1

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа - 26. јuni 2018.

drog1

REALIZOVANE AKTIVNOSTI POVODOM NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

or13

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA

Svetski dan bez duvana - Duvan  i bolesti srca i krvnih sudova - 31. maj 2018. godine

poster svetski dan bez duvana 2018 MZ Batut

Mеđunаrоdni dаn sеćаnjа nа prеminulе оd AIDS-а, 20. mај 2018. gоdinе

hiv1-2018

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM NACIONALNE NEDELJE ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Budi i ti promoter zdravlja - 2018. godine

prom10

 

Partneri – Budi i ti promoter zdravlja

15. maj – Svetski  dan porodice

danporodice

Dаn bоrbе prоtiv rака коžе – Еurоmеlаnоm 2018.

rakkoze1

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа

zub1

 Mеđunаrоdni dаn fizičке акtivnоsti 10. mај 2018. gоdinе

fizakt1

 

Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО 23.4.2018–29.4.2018. gоdinе

„Vакcinаciја је individuаlnо prаvо, а коlекtivnа оdgоvоrnоst”

ned-imun1

Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе

sdzdravlja2018

SVЕTSKI DАN BОRBЕ PRОTIV TUBЕRKULОZЕ "Оbrаti pаžnju nа tubеrкulоzu"

tuber2018-1

Nаciоnаlni dаn bоrbе prоtiv rака dојке 2018.godine

rak2018-1

Nedelja borbe protiv glaukoma 2018.

glaukom1

EDUKATIVNA RADIONICA

eduk-mala-2018.jpg

Svеtsкi dаn bubrеgа 8. mаrt 2018. gоdinе

bub2018

8. mart – Međunarodni dan žena 2018.

8.mart-ruze

Mart - mesec borbe protiv raka: prevencija malignih tumora

WHO Cancer prevention SR

 

MEĐUNARODNI DAN DECE OBOLELE OD MALIGNIH BOLESTI

 

Obeležavanje Svetskog dana retkih bolesti "POKAŽI SVOJE RETKO – POKAŽI DA JE VAŽNO"

"MI MOŽEMO, JA MOGU" 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2018.

nsmail

31. јаnuаr 2018. – NАCIОNАLNI DАN BЕZ DUVАNА

Plakat dan bez duvana 2018

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе

7.Poster HPV

11. decembar – Međunarodni dan UNICEF-a

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Svеtsкi AIDS dаn: tеstirај sе nа HIV јеr је vаžnо dа znаš

hi1

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

 Novembar-mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

zavisnost-11

Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih - 08.11.2017.


 Oktobar-mesec pravilne ishrane i 16. Oktobar-Svetski dan hrane


Međunarodni dan starijih osoba - 1.oktobar 2017. godine 


IZVEŠTAJ, KAMPANjA: SVETSKI DAN SRCA-29.09.2017.god.

KORISNI SAVETI

NAJČEŠĆE   RESPIRATORNE INFEKCIJE


  Okrugli sto povodom upotrebe nargila kod populacije mladih

Kampanja „Zaštitimo se od gripa” 16. oktobar – 20. oktobar 2017 

Grip Page 1


 Svetski dan hrane i Oktobar – mesec pravilne ishrane 


 Svеtsкi dаn srcа 29. sеptеmbаr 2017. gоdinе „Ојаčајtе svојe srcе”

Dan srca 2017


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2017. godine 


 Konferencija povodom SVETSKOG DANA SRCA


 Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2017. godine

Konkurs „Podržimo dojenje” namenjen predškolskim ustanovama i i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga

Konkurs „Hrani se pravilno i budi zdrav” namenjen predškolskim ustanovama i osnovnim školama na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2017. godine

"Podržimo dojenje"

dojenje1

DANI ZAJEDNICE 2017. godine

PONAŠANJE U LETNJIM MESECIMA - ZMIJE -

zmi1

11. jul – Svetski dan stanovništva

human-1375482 960 720

 

Izveštaj: Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge 26.06.2017. god.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge-26.06.2017. god. 

Nacionalni dan borbe protiv moždanog udara 09.06. 2017.god. 

moz-udar

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ KAMPANJI: SVETSKI  DAN BEZ DUVANSKOG DIMA-31. MAJ 2017. GOD.  

POSTER 2017 logo MZ i Batut

Izveštaj o sprovedenoj kampanji: Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj, 2017.god.

NAJAVA AKTIVNOSTI POVODOM SVETSKOG DANA BEZ DUVANSKOG DIMA-31.MAJ 2017.  

 Izveštaj sa manifestacije - Dan sećanja  na preminule od AIDS-a

hiv-izv1

NAJAVA DOGAĐAJA POVODOM 21-OG. MAJA –  DAN SEĆANJA  NA PREMINULE OD AIDS-A

 

POVIŠEN KRVNI PRITISAK-TIHI UBICA

Svetski dan borbe protiv hipertenzije-17. maj 2016. godine

srce-hiper

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Najava događaja povodom Nedelje zdravlja usta i zuba 15.-21.maj 

Izveštaj sa manifestacije "Budi i ti promoter zdravlja"

BUDI I TI PROMOTER ZDRAVLJA - 24.4.2017.godine

XII nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO "Vakcine štite" 24-30.4. 2017. godine

kalendar imunizacije500

„Depresija – hajde da razgovaramo”

Poster svetski dan zdravlja 2017

Obeležavanje 9. marta Svetskog dana bubrega

„Bubrezi i gojaznost – zdravi stilovi života za zdrave bubrege”

Poster Svetski dan bubrega 2017-1

SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE „DA SE NIKO NE ZAPOSTAVI“ 

tuber1

22. mart Svetski dan voda

danvoda

MART - MESEC BORBE PROTIV RAKA

rakborba1

 

28. februar, Međunarodni dan retkih bolesti

ret1

„MI MOŽEMO, JA MOGU” - 4. februar – SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA 2017.

nsmail-1-300

Nacionalni dan bez duvanskog dima-31.01.2017.god.

plakat KPP 2017 250

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice -  22. - 28. januar

poster hpv350

 

1. decembar "Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a"

2016HIV poster 01 350

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti– 14. novembar 2016. godine

dbts-1-14.11

OKTOBAR, MEĐUNARODNI MESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

images

OKTOBAR-MESEC PRAVILNE ISHRANE

DSCN4546-mm

1. OKTOBAR-MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

DSCN4490

SVETSKI DAN SRCA-29.09.2016.godine

Volite svoje srce 120


 Svetski dan borbe protiv Alchajmerove bolesti  – 21. septembar 2016. godine

images


 КАМПАЊА-ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ 


 "NE DOZVOLITE DA VAS ČVOROVI VEŽU U ČVOR!"

WLAD KG 2016n

Međunarodni dan mladih – 12. avgust 2016. godine

mladi1

Svetska nedelja dojenja – 01–07.avgust 2016.godine

dojenje1


Svеtsкi dаn hеpаtitisа 28. јul 2016.godine

 hepat1

Zika virusna infekcija

zika2

Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi u окviru XXVI Nеdеljе zdrаvljа ustа i zubа 2016. gоdinе „Оsmеhni sе zdrаvо”

osmehni-se

Mеđunаrоdni dаn prоtiv zlоupоtrеbе i nеzакоnitе trgоvinе drоgаmа

poruka-nade

Međunarodni dan izbeglica-20.jun 2016. godine

Svetski dan bez duvanskog dima

POSTERBEBAm

Svetski dan borbe protiv hipertenzije 17. maj 2016. godine

XXVI Nedelja zdravlja usta i zuba 2016. godine

zub1

MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA PREMINULE OD SIDE

Poster-m

EVROPSKA NEDELJA IMUNIZACIJE  Prevencija. Zaštita. Imunizacija. 

nim3

7. APRIL-SVETSKI DAN ZDRAVLjA „POBEDI DIJABETES”

Tribina posvećena najnovijim
dostignućima u dijagnostici,
lečenju i prevenciji limfoma

limformisi se


 SVETSKI DAN VODA 22. mart 2016. godine 

 

wwd2016-450x230  

Саопштење Института
за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут“
поводом текста објављеног
у дневном листу“ Курир“,
дана 14.3.2016. године,
под насловом -
ВАКЦИНЕ ЗА БЕБЕ ИЗАЗИВАЈУ
АУТИЗАМ, БОЛЕСТИ И СМРТ:
Америка платила
3 милијарде одштете


 SVETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

„ZAJEDNO PROTIV TUBERKULOZE“

tub1

SVETSKI DAN BUBREGA 10.MART 2016.godine

bub1

SVETSKI DAN RETKIH BOLESTI 29. februar 2016. godine

Kalendar zdravlja

kalendar

Kvalitet vazduha

Kontrolom vazduha, koja je u februaru vršena na 10-ak lokacija u Kragujevcu, utvrđeno je da koncentracije sumpor dioksida, formaldehida, teških metala, benzena i prašine, nisu bile iznad zakonom dozvoljenih granica.

air_quality

Nivo komunalne buke

Nivo komunalne buke u centru Kragujevca viši je za 40 odsto u odnosu na dozvoljene parametre, pokazuju redovna merenja koje je obavio Institut za javno zdravlje.

noise

Ispravnost vode za piće

Rezultati analiza pokazuju da je voda za piće koju distribuiraju javno komunalna preduzeća na teritoriji Šumadijskog okruga mikrobiološki ispravna u vrlo visokom procentu, preko 95 odsto, dok je hemijska neispravnost zastupljena u oko 37 odsto svih analiziranih uzoraka.

water-icon